top of page

Algemene Voorwaarden

Welkom bij diëtist Van Bulck.

 

Diëtist Van Bulck helpt u om uw voedingspatroon en levenstijl te bekijken en bij te sturen waar nodig naar uw behoeften.

 

Op de algemene website www.diëtistvanbulck.com vindt u meer informatie over diëtist Van Bulck, iedereen is in staat om contact opnemen met de beheerder van de de site via het contactformulier en kunnen vertegenwoordigers afspraken maken de diëtist.

 

DEEL I: Algemene voorwaarden:

 

1. Afspraken maken

Afspraken kunnen bij diëtist Van Bulck vrijblijvend op na doorverwijzen van een arts gepland worden. Specifieke diëten mogen echter wettelijk gezien enkel een erkend diëtist behandeld worden én op voorschrift van een arts.

2. Gegevens bij maken van een afspraak

Bij het maken van de afspraak  wordt de naam + voornaam, telefoonnummer en reden van het consult genoteerd. Dit voor eventuele voorbereidingen en contact indien mogelijk.

3. Annuleren van afspraken + te laat komen

Om wachten zo veel mogelijk te vermijden kom je op tijd of laat je iets weten wanneer je te laat bent of niet kan komen. Als je te laat bent gaat dit van de tijd van de consultatie af om alles op schema te laten verlopen zodat andere patiënten hier geen hinder van moeten ondervinden.

 

Indien niet geannuleerd of minder dan 24 uur op voorhand wordt de volledige consultatie aangerekend.

 

Het kan soms verleidelijk zijn om je afspraak te annuleren omdat het niet goed gaat of is gegaan. Dit is echter niet de bedoeling. Je komt niet om je goede resultaten te laten zien want dan kon je het ook alleen, je komt voor advies en motivatie!

 

4. terugbetalingen

Betaalde consultaties, groepsconsultaties, beurtenkaarten worden niet terugbetaald door diëtist Van Bulck

 

Elke mutualiteit heeft eigen terugbetalingsregels. Vraag dit na bij je mutualiteit of bij diëtist Van Bulck

DEEL II: Privacyverklaring

Diëtist Van Bulck respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Diëtist Van Bulck publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die u in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en andere toepasselijke privacywetgeving in de meest ruime zin.

 

De website en facebookpagina van diëtist Van Bulck kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die u mogelijk aan hen verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website uw gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site na te lezen vooraleer enige persoonsgegevens mee te delen.

 

1. U bent patiënt of vertegenwoordiger en wenst gebruik te maken van de diensten van diëtist Van Bulck ?

 

1.1. Wie is betrokken in de verwerking van uw persoonsgegevens via onze kanalen?

De diëtist die u contacteert via de contactpagina op de website of andere kanalen (facebookpagina, telefonisch contact, mail) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat hij/zij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt en dat hij/zij de eerste verantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat deze verwerking gebeurt op een wettelijke, transparante en veilige manier. Contactgegevens van de diëtist vindt u terug op de infopagina van de website of via de facebookpagina.

 

De diëtist gerandeert dat eenieder die onder zijn gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en zich specifiek tot vertrouwelijkheid heeft verbonden.

 

Uw persoonsgegevens verzameld via de website of tijdens een consultatie kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en rechtbanken, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien we te goeder trouw inschatten dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, in het kader van een fusie, overname of reorganisatie, in het kader van een wijziging van praktijk, teneinde onze activiteiten uit te breiden of te verbeteren, om rechten en belangen te beschermen, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren) en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

 

Uw persoonsgegevens verzameld zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld door het in plaats stellen van passende waarborgen).

 

1.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang?

We verzamelen en verwerken volgende gegevens:

 • Persoonlijk identificatiegegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, taal en dossiernummer

 • Gegevens met betrekking tot gemaakte afspraken : type afspraak (huisbezoek of consultatie), uur en datum afspraak, uur en datum creatie afspraak, reden van afspraak

 • Nuttige medische informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheid met betrekking tot voedingsgewoonte en/of beweging.

 • Paramedischbegeleidingstraject met noodzakelijke informatie met ondere andere gewicht, bmi, ichaamssamenstelling, doelstellingen en advies.

 • Alleen voor vertegenwoordigers: Professionele gegevens: firma welke men vertegenwoordigd

 

We houden uw persoonsgegevens tevens niet langer bij dan noodzakelijk en verwijderen alle persoonsgegevens in principe wanneer u hierom verzoekt (zie hieronder bij punt 3).

 

We gebruiken de opgevraagde gegevens om

 • u te begeleiden in een voedings- en/of levenstijltraject om uw persoonlijke gezondheid te verbeteren.

 • de werking en diensten van diëtist Van Bulck te verzekeren en te verbeteren; en

 • de veiligheid van het persoonlijk dossier en de gegevens erin bewaard te verzekeren.

 • verslag naar huisarts of specialist via het beveiligd platform van e-health.

 

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke basissen:

 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, i.e. teneinde uw verzoek om gebruik te maken van de diensten van diëtist Van Bulck

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • de goede verwerking en diensten van diëtist Van Bulck te verzekeren en te verbeteren; en

 • de veiligheid van de gegevens en die diëtist Van Bulck bewaard te verzekeren.

Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden na het einde van de behandeling maximum 30 jaar bijgehouden indien u niet eerder heeft gevraagd om deze te verwijderen. Dit omwille van de huidige wetgeving en voor een eventuele heropstart vlot te laten verlopen.

 

3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om diëtist Van Bulck en de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. 

 

U kan ons steeds contacteren (zie contactgegevens op het einde van deze verklaring) om de volgende rechten uit te oefenen:

 • het verkrijgen van uitsluitsel over het al dan niet door ons verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage of een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen

 • het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens

 • het vervolledigen van uw onvolledige persoonsgegevens

 • het wissen van (bepaalde van) uw persoonsgegevens

 • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • het overdragen van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke

 

U kan uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving steeds kosteloos uitoefenen. We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

 

Vooraleer te antwoorden op uw verzoek, zullen wij steeds eerst nagaan of deze voldoende gegrond en niet buitensporig is, alsook of de voorwaarden opgenomen in de toepasselijke privacywetgeving vervuld zijn. Wij zullen in ieder geval antwoorden op uw verzoek binnen een maand na de ontvangst ervan.

 

4. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De meeste recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan op infopagina op de website van diëtist Van Bulck.

 

Indien er wijzigingen zouden gebeuren aan deze privacyverklaring, zullen wij personen van wie wij over persoonsgegevens beschikken hiervan op de hoogte brengen.

 

5. Heeft u nog verdere vragen of wenst u een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de Digitale Wachtkamer, kunt u deze via e-mail bezorgen aan dennisvanbulck@gmail.com.

 

U kan tevens contact opnemen met uw arts(en). Contactgegevens vindt u terug op de welkomstpagina van de website of via de app.

 

U heeft tenslotte steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet gerespecteerd worden.

bottom of page